Referencie

OBCHODNÁ AKADÉMIA SEREĎ

OBCHODNÁ AKADÉMIA SEREĎ

Energetický audit je za obdobie necelého roka, šetrenie vďaka systému IQRC sa prejavilo vo výške cca 35 %, návratnosť našej investície je odhadovaná do 2 rokov. // Ing. Iveta Belányiová, riaditeľka školy

V celom areáli školy je spolu 9 budov napojených na jeden vykurovací okruh. Každá z budov má však odlišný časový plán využitia, a preto ak chcela škola šetriť potrebovala vykurovať len priestory ktoré boli v danom čase využívané. To im náš systém umožnil a sme radi že sme škole pomohli ušetriť značné náklady na vykurovanie. Vykurovanie je najefektívnejšie ak vykurujeme len vtedy, kedy to potrebujeme, a len tam, kde to potrebujeme.

Pôvodný vykurovací systém bol čiastočne regulovaný termostatickými hlavicami. Jedinou reguláciou bola iba ekvitermická regulácia, ktorá riadila teplotu vykurovacej vody.  V celom areály sú iba 2 vykurovacie vetvy, ktoré boli ovládané z kotolne, aj to iba obe súčasne. Dochádzalo tak k situáciám, že kvôli vykurovaniu športovej haly, napr. aj počas víkendu, boli zbytočne vykurované aj prázdne triedy.

Vďaka systému IQRC je teraz možné učebne, kabinety a ostatné priestory ovládať nezávisle. Miestnosti majú svoj vlastný časovo teplotný režim podľa rozvrhu hodín a obsadenosti učební. Škola získala dokonalý prehľad a kontrolu nad vykurovacím systémom. V škole už nie sú priestory, ktoré by boli prekurované, alebo vykurované zbytočne mimo vyučovania. Vďaka systému IQRC sa teplo dostane ďalej do systému a využije sa rovnomerne v celom objekte. Správca systému má stály prehľad o nastavených a skutočných teplotách v každej jednej miestnosti. Navyše má prístup aj k historickému prehľadu teplôt. V jednom grafe vidí informáciu o nastavenej a skutočnej teplote, zároveň aj informáciu o percentuálnom otvorení ventilu. Na základe týchto údajov vie vyhodnotiť ako rýchlo sa daná miestnosť vykúri a ako rýchlo sa ochladzuje. Z týchto údajov si vie aj spätne vyhodnocovať efektivitu vykurovania a následne hľadať stále nové možnosti úspor.

" Areál školy tvorí 9 budov napojených na jeden vykurovací okruh. Z dôvodu prevádzky športovej haly sa cez víkendy neefektívne vykurovalo vo všetkých priestoroch. Bolo reálne nemožné regulovať kúrenie manuálne. Systémom IQRC sa dajú nastaviť individuálne teploty v každej miestnosti podľa aktuálneho rozvrhu a využitia. Prevádzka systému je automatická, v prípade potreby sa dá kompletne riadiť aj z domu. Energetický audit je za obdobie necelého roka, šetrenie sa prejavilo vo výške cca 35 %, návratnosť našej investície je odhadovaná do 2 rokov." -  Ing. Iveta Belányiová, riaditeľka školy

Spotreba energie na vykurovanie po mesiacoch

 

Spotreba [ GJ ]

Spotreba [ kWh ] Mesačné platby [ Eur ]

Priemerná vonkajšia

teplota [ °C ]

  2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014
Január 709,37 598,9 197 047 166 361  17 489 14 540 -1 +2,3
Február 555,61 349,55 154336 97 097 14 331 9520 +1,1 +3,85
Marec 389,22 213,90 108 116 59 416 10 915 6789 +2,5 +9,1
Apríl 179,58 25,3 49 902 7027  6 610 2992 +6,8 +11,9
Máj 0 0 0 0 2923 2483 x x
Jún 0 0 0 0 2923 2483 x x
Júl 0 0 0 0 2923 2483 x x
August 0 0 0 0 2923 2483 x x
September 0 0 0 0 2923 2483 x x
Október 125,86 62,42 34 961 17 340 5 507 3740 +11,6 +6,38
November 403,08 278,24 111 966 77 290 11 200 8085 +6,31 +7,6
December 352,73 387,29 97 980 107 580 10 166 10 280 +2,14 2,92

aaaaaaaa

Celková spotreba energie, medziročné porovnanie 2013 a 2014

  Spotreba GJ Spotreba kWh Cena
2013 2715,45 754311,12 90833,96 €
2014 1915,60 535112,78 68362,01 €
pokles 799,85 222198,34 22471,95 €
pokles v % 29,46% 29,46% 24,74%

Investícia

Celková investícia do inštalácie systému predstavovala 29 000eur. V tejto sume sú zahrnuté všetky náklady spojené s inštaláciou ako je nákup a inštalácia termostatických ventilov, s tým spojené úpravy vykurovacieho systému, úpravy elektroinštalácie a inštalácia systému IQRC spojená so zaškolením personálu. Výška investície je neporovnateľne nižšia ako pri zatepľovaní alebo výmene okien.

 

Vyhodnotenie návratnosti

V tabuľke je prehľad spotrieb po jednotlivých mesiacoch pre roky 2013 a 2014, ktoré nám poskytla obchodná akadémia. Je vidieť, že spotreba energie na vykurovanie veľmi výrazne poklesla a takisto sa znížili pravidelné platby mimo vykurovaciu sezónu. Určitý podiel na úsporách má aj priemerná teplota, ktorá bola vyššia v roku 2014, čo vidieť v tabuľke, ale jej podiel nie je určite vyšší ako niekoľko percent. Napríklad október bol v roku 2014 chladnejší a aj napriek tomu boli úspory výrazné.

Po porovnaní oboch rokov celkovo sa dostávame k veľmi zaujímavým číslam. Obchodná akadémia dosiahla úspory takmer 30% čo predstavuje úsporu 22472eur. Na základe týchto čísiel je plánovaná návratnosť celkovej investície do systému IQRC už v priebehu druhej vykurovacej sezóny.

alebo